Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Пловдив, 08.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Куклен, Област Пловдив от Районна избирателна комисия – Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) за провеждането на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година.

 

На 03.09.2014г. е постъпило писмо от кмета на община Куклен с вх. № 43 от 03.09.2014 г., към което са представени следните документи: Протокол от проведените консултации с политическите партии за определяне състава на секционните избирателни комисии, писмени предложения за състав на секционните избирателни комисии, както и  всички изискуеми от закони документи. Видно от цитираното по горе писмо не е постигнато съгласие между политическите партии относно разпределението на членовете на СИК. ПП ГЕРБ са представили предложение с което искат 8 председателски места. Останалите политически партии участвали в консултации не са се съгласили с така направеното предложение.

Съгласно разпоредбата на чл. 91, ал.12 от ИК, когато не е постигнато съгласие за назначаване състава на СИК, Районната избирателна комисия назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите.

Предвид горе изложеното Районна избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен Район (ИР) извърши  разпределение на местата в състава и ръководствата на секционните избирателни комисии (СИК) в Община КУКЛЕН за произвеждане на  избори  за Народно събрание 5 октомври 2014г. в съответствие с разпоредбите на Решения на ЦИК и Методиката към него, Решение N 9-НС / 26.08.2014 г. на РИК 17 - Пловдив  и действащото законодателство, както следва:

 

І.Определяне на общия брой членове на СИК на територията на Община Куклен

Съгласно Решение на ЦИК

1. Секционната избирателна комисия се състои от председател, зам.председател, секретар и до 6 членове.

2. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща СИК.

3. Председателят, зам.председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

4. Общият брой на членовете на СИК, включително председател, зам.председател и секретар, се определя според броя на избирателите в съответната секция, както следва Съгласно Решение на РИК 17 - Пловдив:

- от 174200001 до 174200008 секция - 9 членове

- от 174200009 до 174200013 секция - 5 членове

5. При определяне съставите и ръководствата на СИК на територията на община Куклен се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК, както следва:

- Политическа партия „ГЕРБ" -  40,17 %;

- „Коалиция за България" - 35,47 %;

- Политическа партия „ДПС"- 15,39 %;

- Политическа партия „Атака"-   8,97 %;

- ББЦ- 2 %; но не по-малко от 1 член на територията на общината

- РБ- 2% но не по-малко от 1 член на територията на общината.

6. Със Заповед,  кметът на Община Куклен е образувал 13 избирателни секции;

7. Със свое решение РИК 17 Пловдив е образувала 13 СИК. (без Подвижна СИК)

 

С оглед на изложеното броят на членовете във всяка СИК на територията на Община Куклен, ( без ПСИК ) e както следва:


  Населено място N на секция Брой членове
СИК
Куклен гр. Куклен 174200001 9
Куклен гр. Куклен 174200002 9
Куклен гр. Куклен 174200003 9
Куклен гр. Куклен 174200004 9
Куклен гр. Куклен 174200005 9
Куклен гр. Куклен 174200006 9
Куклен гр. Куклен 174200007 9
Куклен гр. Куклен 174200008 9
Куклен с. Гълъбово 174200009 5
Куклен с. Добралък 174200010 5
Куклен с. Руен 174200011 5
Куклен с. Цар Калоян 174200012 5
Куклен с. Яврово 174200013 5
Общ брой секции  13    (без ПСИК)


В така определените 13 секции, 8 секции са с по 9 члена, а 5 секции са с по 5 члена.

Така общият брой членове на СИК в Община Куклен е: = 97 члена.

 

ЗА НУЖДАТА НА МЕТОДИКАТА:

„y" - е общия брой на всички членове на СИК на територията на Община Куклен - 97 членове.

„n"- е броят на СИК на територията на Община Куклен - 13 секции.

„m" - е броят на членовете на СИК които не са членове на КП „ББЦ" и КП „Реформаторски блок"  - 94 членове             

„к" - общ брой членове на СИК които са членове на КП „ББЦ" и КП „Реформаторски блок"  - общо 3 членове

 

(съобразно МЕТОДИКА за определяне на членовете на СИК приета с решение N 672-НС от 13.08.2014 г „к" е „ максималният общ брой на членовете на СИК от КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и КП „Реформаторски блок", като при направените изчисления (4% от 97 членове = 3,88 членове или по 1,94 членове за всяка една от тях съобразно методиката. )

m = y - k

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН

 

а) за ПП „ГЕРБ" - m х 94    = 37,76 бр.

234

б) за КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" - m х 83  = 33,34 бр.

234

в) за ПП „ДПС" - m х 36 = 14,46 бр.

234

г) за ПП „АТАКА" - m х 21 = 8,43 бр.

234

д) КП „ББЦ" = 1,94 бр.

 

е) КП „РБ" = 1,94 бр.

 

С оглед направените изчисления общият брой членове по партии и коалиции е както следва:

 

(съобразно МЕТОДИКА за определяне на членовете на СИК приета с решение N 672-НС от 13.08.2014 г Когато след определяне на целия брой места останат неразпределени места измежду членовете на комисията, същите се разпределят между участвалите в консултациите партии по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към  най-малкия.. )

 

1. Брой членове от квотата на ПП ГЕРБ са (37,76 ) - 37 членове

2. Брой членове от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" са (33,34) - 33 членове

3. Брой членове от квотата на ДПС са (14,46) - 14 членове

4. Брой членове от квотата на АТАКА са (8,43) - 8 членове

5. Брой членове от квотата на КП „ББЦ"са (1,94) - 1 член

6. Брой членове от квотата на КП „РБ" са (1,94) - 1 член

 

След направените изчисления, общият брой членове е 94 бр., като до пълния брой членове от 97 остават 3 бр. неразпределени. Същите следва да се разпределят между участвалите в консултациите партии по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към  най-малкия, както следва:

 

1. Брой членове от квотата на КП „ББЦ"са (1,94) - + 1 член

2. Брой членове от квотата на КП „РБ" са (1,94) - + 1 член

3. Брой членове от квотата на ПП ГЕРБ са (37,76 ) - +1 член

 

След извършеното разпределение окончателният общ брой членове по партии и коалиции е както следва: 

 

1. Брой членове от квотата на ПП ГЕРБ - 38 членове

2. Брой членове от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" - 33 членове

3. Брой членове от квотата на ДПС          - 14 членове

4. Брой членове от квотата на АТАКА      - 8 членове

5. Брой членове от квотата на КП „ББЦ"  - 2 членове

6. Брой членове от квотата на КП „РБ"     - 2 членове

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИЯ БРОЙ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ  И СЕКРЕТАРИ) ПО ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Съобразно Методиката броят следва да бъде определен по следните формули:

 

а) за ПП „ГЕРБ" n х 3 х 94, където „n" е броят на СИК на

234

територията на общината. Тъй като отношението е по-голямо от допустимото (1 / 3), приема се 33.33%

 

б) за КП „КБ" n х 3 х 83,       брой на СИК х 3 х 83

234                              234

Тъй като отношението е по-голямо от допустимото (1 / 3), приема се 33.33 %

 

в) остават за разпределение 33.34%, които се разпределят пропорционално на представителството на двете партии в Народното събрание: 36 : 21 съответно за ПП „ДПС" и ПП „АТАКА".

 

ПП ДПС  -    36 х 33.34%   = 21,06.%

57

 

ПП АТАКА -  21 х 33.34%  = 12,28 %

57

 

Тъй като във всяка СИК има по 3 ръководни длъжности (председател, зам.председател и секретар), общият им брой в 13 СИК е 39 ръководни длъжности, които се разпределят както следва: 

 

 
Партия /
Коалиция
 
Относителен дял в %
Произведение между
съответния относителния дял и
места за разпределяне
 
 
 
Цял брой места
ГЕРБ 33,33 % (33,33 % от 39 места) 12,99 членове 12
КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" 33,33 % (33,33 % от 39 места) 12,99 членове 12
ДПС 21,06 % (21,06 % от 39 места) 8,21 членове 8
АТАКА 12,28 % (12,28 % от 39 места) 4,78 членове 4
РБ -   0
ББЦ -   0
Общо 100 %   36


След направените изчисления, общият брой членове на ръководни длъжности е 36 бр., като до пълния брой членове на ръководни длъжности в СИК остават 3 бр. неразпределени. Същите следва да се разпределят между участвалите в консултациите партии по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към  най-малкия, както следва:

 

1.      Ръководни членове на СИК от квотата на ПП ГЕРБ са (12,99 ) + 1 член

2.      Ръководни членове на СИК от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" са (12,99 ) + 1 член

3.      Ръководни членове на СИК от квотата на АТАКА са (4,78 ) +1 член

 

След извършеното разпределение, окончателният брой Ръководни членове на СИК по партии и коалиции е както следва: 

 

1. Брой ръководни членове от квотата на ПП ГЕРБ - 13 членове

2. Брой ръководни членове от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" - 13 членове

3. Брой ръководни членове от квотата на ДПС - 8 членове

4. Брой ръководни членове от квотата на АТАКА - 5 членове


 Определяне броя на лица, които следва да заемат длъжността „член" СИК от квотата на всяка партия.

 

Максималният брой лица, които следва да заемат длъжността „член" в СИК от всяка политическа сила се получава, като от определения общ брой членове извадим определения общ брой ръководни длъжности, както следва:

 

ПАРТИЯ /
КОАЛИЦИЯ
ОБЩ БРОЙ
МЕСТА В СИК
ОБЩ БРОЙ
РЪКОВОДНИ МЕСТА
В СИК
ОБЩ БРОЙ
НА ДЛЪЖНОСТ „ЧЛЕН"
В СИК
  2 3 4 = 2 - 3
ГЕРБ 38 13 25
КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" 33 13 20
ДПС 14 8 6
АТАКА 8 5 3
РБ 2 0 2
ББЦ 2 0 2
 
Общо
 
97
 
39
 
58

 

Определяне на броя председатели от всяка партия/коалиция.

 

1. Брой председатели от квотата на ПП ГЕРБ са (40,17 % от 13) = 5,22 - 5 председатели

2. Брой председатели от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" са (35,47% от 13) =4.61- 4 председатели

3. Брой председатели от квотата на ДПС са (15.39 % от 13) = 2.00 - 2 председатели

4. Брой председатели от квотата на АТАКА са (8,97% от 13) = 1.16 - 1 председател.

 

След направените изчисления, общият брой на председателките места в СИК е 12 бр., като до пълния брой председателски места в СИК остават 1 бр. неразпределено. Използвайки принципа на методиката същото следва да дсе разпредели по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към  най-малкия, както следва:

 

Брой председатели от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" са (35,47% от 13) = 4.61 бр. - 4 председатели + 1 = 5 председателски места.

 

След извършеното разпределение, окончателният брой Председателски места на СИК по партии и коалиции е както следва: 

 

1. Брой председатели от квотата на ПП ГЕРБ - 5 председатели

2. Брой председатели от квотата на КОАЛИЦИЯ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" - 5 председатели

3. Брой председатели от квотата на ДПС - 2 председатели

4. Брой председатели от квотата на АТАКА - 1 председател.

 

Окончателното разпределение на местата в СИК е както следва:

  СЕКЦИЯ 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
1 Председател БСП ГЕРБ БСП ГЕРБ БСП ГЕРБ АТАКА ДПС ГЕРБ ГЕРБ БСП БСП ДПС
2 Зам.предс. ГЕРБ ДПС ГЕРБ БСП ДПС ДПС БСП ГЕРБ БСП АТАКА АТАКА ДПС БСП
3 Секретар ДПС БСП АТАКА АТАКА ГЕРБ БСП ГЕРБ БСП ДПС БСП ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ
4 Член ГЕРБ БСП БСП БСП БСП РБ БСП БСП АТАКА БСП ГЕРБ РБ ГЕРБ
5 Член ГЕРБ БСП БСП БСП БСП БСП БСП БСП ГЕРБ ГЕРБ БСП БСП ББЦ
6 Член ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ ДПС ГЕРБ БСП ГЕРБ ГЕРБ  
7 Член БСП ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ  
8 Член БСП ДПС ДПС ГЕРБ ДПС ГЕРБ ГЕРБ ГЕРБ  
9 Член БСП АТАКА ББЦ ГЕРБ ГЕРБ ДПС ДПС АТАКА  

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 91, ал. 12 и чл. 89, ал. 1 от Изборния кодекс, както и въз основа на одобрената с Решение № 672-НС от 13.08.2014 на ЦИК, „Методика за определяне съставите на СИК на територията на общината", Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

 

Р Е Ш И:

 

1.              Назначава членовете на СИК на територията на община Куклен, област Пловдив, както следва:

 

No СЕКЦИЯ
НОМЕР
НАСЕЛЕНО
МЯСТО
КМЕТСТВО ИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ФАМИЛИЯ
ДЛЪЖНОСТ СИК ЕГН
1 174200001 гр. Куклен Куклен ЗДРАВКА ТОМОВА ГЮЗЛЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен СТЕФКА КРУМОВА ГЕЧЕВА-ЛАМБРЕВА Зам. Председател **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен ШУКРИЕ ШАБАН ХАЛИЛОВА СЕКРЕТАР **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен СТЕФКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА ЧЛЕН **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен НЕЛИ ИВАНОВА СТЕФАНОВА ЧЛЕН **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен МАРИЯ ИВАНОВА СТОЙЧЕВА ЧЛЕН **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен РУМЕН ЗАХАРИЕВ КАРАДИМОВ ЧЛЕН **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен НИКОЛА ХРИСТОВ ТОПАЛОВ ЧЛЕН **********
1 174200001 гр. Куклен Куклен ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА РУФАТ ЧЛЕН **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен ДАМЯН АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен АЗИЗЕ ХАККЪЕВА ХАДЖИЯНЕВА Зам. Председател **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НИКОЛОВ СЕКРЕТАР **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ОБРЕЙКОВА ЧЛЕН **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА ЧЛЕН **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен ПЕНКА ИЛИЕВА ТЯГОВА ЧЛЕН **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен СИМЕОН ИВАНОВ ПАНДОВ ЧЛЕН **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен АЙСЕЛ РЕДЖЕПОВА БАДЖАКЛИЕВА ЧЛЕН **********
2 174200002 гр. Куклен Куклен ДАФИНКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА ЧЛЕН **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЕСЕЛИНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА Зам. Председател **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен АНТОНИНА РАЧЕВА ДИМИТРОВА СЕКРЕТАР **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен РУМЕН ДАНАИЛОВ СИПКОВ ЧЛЕН **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен ТОДОРКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА ЧЛЕН **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ШУМАРОВА ЧЛЕН **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен РОСИЦА КРУМОВА ЛАМБРЕВА ЧЛЕН **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен ПЕДРИЕ САДУЛОВА АХМЕДОВА ЧЛЕН **********
3 174200003 гр. Куклен Куклен ТАНЯ КОСТОВА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕН **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен МАРИЯ ИЛИЕВА ШИШКОВА Зам. Председател **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен СТЕФАН СТОЯНОВ ЗАРАЛИЕВ СЕКРЕТАР **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА ЧЛЕН **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен ЕЛЕНА РАШКОВА КАЛОФЕРОВА ЧЛЕН **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен ХАЙРИЕ АЛИ ХАСАН ЧЛЕН **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен ИВЕЛИНА НИКОЛОВА КРЪШКОВА ЧЛЕН **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен ДОНКА СТОЯНОВА КАСАБОВА ЧЛЕН **********
4 174200004 гр. Куклен Куклен ЗДРАВКА ИЛИЕВА ДАСКАЛОВА ЧЛЕН **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен ЛАЗАР ПЕТРОВ ФИЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен СЕМРА АЙВАЗ АЛИМОЛЛА Зам. Председател **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен ЕЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА СЕКРЕТАР **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен СЕРГЕЙ АСЕНОВ СТАМБОЛОВ ЧЛЕН **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ИСАКОВ ЧЛЕН **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен ЯНА ЯНЕВА ДИМОВА ЧЛЕН **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ СТОЕВ ЧЛЕН **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен МЕТИН РАМАДАНОВ СЕЛИМЕХМЕДОВ ЧЛЕН **********
5 174200005 гр. Куклен Куклен НИКОЛЕТА РУМЕНОВА БРЪШНАРОВА ЧЛЕН **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАЛОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен СУЗАН АРИФОВА ИБРАХИМОВА Зам. Председател **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА СЕКРЕТАР **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен ВАСИЛКА КРЪСТЕВА БОЖИНОВА ЧЛЕН **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен СТОЯНКА НИКОЛОВА БЕЛЕВА ЧЛЕН **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен БОЖУРА АТАНАСОВА КУМЧЕВА ЧЛЕН **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен КАТЕРИНА РАНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА ЧЛЕН **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен ИВАН РОСАНОВ БОЯДЖИЕВ ЧЛЕН **********
6 174200006 гр. Куклен Куклен НАДРИЕ МЮМЮНОВА МУРАДОВА ЧЛЕН **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен АНЕЛИЯ ДИМЧЕВА ГЪБОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ УЗУНОВ Зам. Председател **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен ВЕСЕЛА ГОШЕВА ПЕТРОВА СЕКРЕТАР **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ ЧЛЕН **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен ЕЛЕНА АРГИРОВА ТРЕНДАФИЛОВА ЧЛЕН **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен НЕЛИ ГЕОРГИЕВА МЕРДЖАНОВА ЧЛЕН **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен АНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА ЧЛЕН **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен ПЕНКА ПЕТРОВА БУРДЕВА ЧЛЕН **********
7 174200007 гр. Куклен Куклен ОРХАН ХАШИМ КЯМИЛ ЧЛЕН **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен НЕСРИН РАИФОВА ХАЛИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен КОСТАДИНКА ИЛИЕВА БАНГОВА Зам. Председател **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен ЕЛЕНА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА СЕКРЕТАР **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен СЕВДА РАЙКОВА ДАНЧЕВА ЧЛЕН **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА ЧЛЕН **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ЗГУРОВА ЧЛЕН **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен ФИЛКА НИКОЛОВА ЯНЕВА ЧЛЕН **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен ГЕОРГИ ЯНКОВ НИКОЛОВ ЧЛЕН **********
8 174200008 гр. Куклен Куклен КОСТАДИНКА ИЛИЕВА ДИНКОВА ЧЛЕН **********
9 174200009 с. Гълъбово Гълъбово НИКОЛИНА ИВАНОВА МИТКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
9 174200009 с. Гълъбово Гълъбово ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ Зам. Председател **********
9 174200009 с. Гълъбово Гълъбово ИСМАИЛ АДЕМ ХАЛИЛ СЕКРЕТАР **********
9 174200009 с. Гълъбово Гълъбово ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ ЧЛЕН **********
9 174200009 с. Гълъбово Гълъбово ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ГОЗМАНОВА ЧЛЕН **********
10 174200010 с. Добралък Добралък МАРИЯНА ЕЛЕНОВА ХРИСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
10 174200010 с. Добралък Добралък АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ЗАРАЛИЕВА Зам. Председател **********
10 174200010 с. Добралък Добралък ЦВЕТА ПАВЛОВА ГАВАЗОВА СЕКРЕТАР **********
10 174200010 с. Добралък Добралък ИВАН ЛАМБРЕВ ИВАНОВ ЧЛЕН **********
10 174200010 с. Добралък Добралък ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ ЧЛЕН **********
11 174200011 с. Руен Руен БОРИС КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
11 174200011 с. Руен Руен АНГЕЛ НАЙДЕНОВ ИВАНОВ Зам. Председател **********
11 174200011 с. Руен Руен БОРИСЛАВ АРГИРОВ АРГИРОВ СЕКРЕТАР **********
11 174200011 с. Руен Руен НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ ЧЛЕН **********
11 174200011 с. Руен Руен НИКОЛА ВАСИЛЕВ СОТИРОВ ЧЛЕН **********
12 174200012 с. Цар Калоян Цар Калоян МАРИЙКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
12 174200012 с. Цар Калоян Цар Калоян ФИРДЕС РАМАДАН МЕХМЕДОВА Зам. Председател **********
12 174200012 с. Цар Калоян Цар Калоян ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА СЕКРЕТАР **********
12 174200012 с. Цар Калоян Цар Калоян СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДАВЧЕВ ЧЛЕН **********
12 174200012 с. Цар Калоян Цар Калоян КРЪСТЬО ИЛИЕВ ДЪВКОВ ЧЛЕН **********
13 174200013 с. Яврово Яврово МЕСУТ НАЗИМ АФУЗАЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ **********
13 174200013 с. Яврово Яврово АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ТАФКОВ Зам. Председател **********
13 174200013 с. Яврово Яврово РЕНИ ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА СЕКРЕТАР **********
13 174200013 с. Яврово Яврово СТОЯНКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА ЧЛЕН **********
13 174200013 с. Яврово Яврово РАЙНА СПИРИДОНОВА БАНГОВА ЧЛЕН **********

 

2. Утвърждава списък на резервните членове на СИК на територията на община Куклен, област Пловдив, както следва:

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ
Име,презиме и фамилия
ЕГН Представен от партия/коалиция
ГЕОРГИ ЯНКОВ НИКОЛОВ ********** ГЕРБ
ТРИФОН КОСТАДИНОВ ГРОЗДАНОВ ********** ГЕРБ
МАРГАРИТ ДИМИТРОВ МАВРОВ ********** ГЕРБ
МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА СТРУМЕНЛИЕВА ********** ГЕРБ
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА ********** ГЕРБ
ПЕТКО ТОДОРОВ СТРУМЕНЛИЕВ ********** ГЕРБ
МАРИЯ ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА ********** КБ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МОЛДУВАНОВ ********** КБ
СОФИЯ АТАНАСОВА ДОНЕВА ********** КБ
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА ********** КБ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ УШЕВ ********** КБ
АНГЕЛ ТОДОРОВ МИЛЕНЧЕВ ********** КБ
ФЕВЗИ МЮМЮН КАДИР ********** ДПС
НАДЖИЕ ЮСЕИНОВА ХАСАНОВА ********** ДПС
СЕРХАН ФАИК КЯШИВ ********** ДПС
ФАТМЕ ШУКРИЕВА БАЛАБАН ********** ДПС
ДЖУНЕЙТ ЕРДЖЕБ ШАКИР ********** ДПС
ЮКСЕЛ РАИФОВ ИБРАХИМОВ ********** ДПС
ШАКИР ХАЗЪМ КОДЖААЛИ ********** ДПС
БАЙРИЕ МЮМЮНОВА КАДИР ********** ДПС
ВАСИЛ ПЕТРОВ АТАНАСОВ ********** АТАКА
ТЕОДОРА ДОНЧЕВА ОДЖАКОВА ********** РБ
ВЕРАДИН ЕМИЛОВ МИТКОВ ********** РБ

 

3. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

5. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 08.09.2014 в 20:23 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол